ഖാർകീവിൽ നിന്നും കുട്ടികള്‍ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്; എംബസി സഹായിച്ചില്ലെന്ന് വേണു രാജാമണി

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മന്ത്രിമാര്‍ പോയതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല, പ്രശസ്തി മാത്രമാണുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു