ഖാപ്പ് പഞ്ചായത്തുകൾ നിയവിരുദ്ധം: നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീം കോടതി

ഖാപ്പ് പഞ്ചായത്തുകൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ടിവരുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി. മിശ്രവിവാഹിതർക്ക് നേരേ നടക്കുന്ന ഖാപ്