ഹൈസ്ക്കൂൾ- ഹയർസെക്കണ്ടറി ലയനം; ഖാദർ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി

ഇതനുസരിച്ച് ഒന്ന് മുതല്‍ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം ഒറ്റ ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിലാകും.