കെയ്‌ലി എന്ന പത്തുവയസ്സുകാരി; ബീച്ചില്‍ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയില്‍ ആക്രമിച്ച സ്രാവില്‍ നിന്നും സ്രാവിന്റെ മാരകമായ കടിയേറ്റിട്ടും തന്റെ കൂട്ടുകാരിയായ ആറുവയസ്സുകാരിയെ രക്ഷിച്ച മിടുക്കി

ബീച്ചില്‍ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയില്‍ ആക്രമിച്ച സ്രാവില്‍ നിന്നും മാരകമായ കടിയേറ്റിട്ടും തന്റെ കൂട്ടുകാരിയായ ആറുവയസ്സുകാരിയെ രക്ഷിച്ച കെയ്‌ലി ഷാര്‍മാക്ക് ഇന്ന് സോഷ്യല്‍