നാഗ്പൂരിലേത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പിച്ച്: പീറ്റേഴ്സണ്‍

താന്‍ കളിച്ച ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പിച്ച് നാഗ്പൂരിലേതാണ് എന്നാണ് എന്ന് ഇംഗ്ലിഷ് ബാറ്റ്സ്മാന്‍ കെവിന്‍ പീറ്റേഴ്സണ്‍. ണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ തോറ്റ