നിയമസഭ പിരിഞ്ഞു

ധനവിനിയോഗ ബില്ലും വോട്ട് ഓണ്‍ അക്കൗണ്ടും പാസാക്കി നിയമസഭ പിരിഞ്ഞു. അനിശ്ചിതകാലത്തേക്കാണ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ച് സഭ പിരിഞ്ഞത്. കൊയിലാണ്ടിയില്‍