വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഹോൺ മുഴക്കി അവർ വീണ്ടും പായും: ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകള്‍ക്ക് ഏകീകൃത നിറം നല്‍കണമെന്നുള്ള ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കി

കേരളത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകള്‍ക്ക് ഏകീകൃത നിറം നല്‍കണമെന്നുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കി. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി സതീഷ് മേനോനാണ് കഴിഞ്ഞ