ഡിസംബറിൽ സ്കൂൾ തുറന്നാൽ…, ശേഷമുള്ള പഠനക്രമം ഇങ്ങനെ

ചുരുക്കത്തിൽ വരും നാളുകളിൽ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും പിടിപ്പതു ജോലിയായിരിക്കുമെന്നു സാരം. വിചാരിച്ചതു പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ്എസ്എൽസി,​ പ്ലസ് ടു