കേരളാ സേറ്റേറ്റ് എക്സ് സര്‍വ്വീസ് ലീഗ് സമ്മേളനം ജനുവരി 17 ന്

പത്തനംതിട്ട:-കേരളാ എക്സ്-സര്‍വ്വീസ് ലീഗിന്റ് 2013-14 വര്‍ഷത്തെ വിമുക്തഭട സമ്പര്‍ക്ക പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല സമാപനവും ഇന്ത്യയന്‍ എക്സ്-സര്‍വ്വീസ് ലീഗിന്റ് 50-താം മത്