സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയന്‍ നയിച്ച കേരള രക്ഷാമാര്‍ച്ച് സമാപിച്ചു.

സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയന്‍ നയിച്ച കേരള രക്ഷാമാര്‍ച്ച് കോഴിക്കോട് സമാപിച്ചു. കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വൈകീട്ട് അഞ്ചരയോടെ നടന്ന

സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയന്‍ നയിക്കുന്ന കേരള രക്ഷാമാര്‍ച്ചിന് ഇന്ന് വയലാറില്‍ തുടക്കമാകും.

സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയന്‍ നയിക്കുന്ന കേരള രക്ഷാമാര്‍ച്ചിന് ഇന്ന്  വയലാറില്‍ തുടക്കമാകും. മൊത്തം 140 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലും