കരുത്തുറ്റ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള കെ മുരളീധരനെ വിളിക്കൂ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ രക്ഷിക്കൂ; കോഴിക്കോട്​ മുരളീധരൻ അനുകൂല പോസ്​റ്റർ

കരുത്തുറ്റ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള കെ മുരളീധരനെ വിളിക്കൂ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ രക്ഷിക്കൂ; കോഴിക്കോട്​ മുരളീധരൻ അനുകൂല പോസ്​റ്റർ