സന്തോഷ്‌ ട്രോഫി യോഗ്യത റൗണ്ട് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന് തോൽവി .

സന്തോഷ്‌ ട്രോഫി യോഗ്യത റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ തമിഴ്നാടിനെതിരെ കേരളത്തിന് തോൽവി.എകപക്ഷം ആയി ഒരു ഗോൾന് ആണ് തമിഴ്നാട് കേരളത്തെ തോൽപിച്ചത്.രംഗൻ