“നല്ലനടപ്പി”നായി ഇനിമുതൽ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേയ്ക്ക് പോകാം: ഫ്രീഡം വാക്ക് ഹവായ് ചപ്പലുകളുമായി ജയിൽ

“ഫ്രീഡം വാക്ക്” എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഹവായ് ചപ്പലുകൾക്ക് 80 രൂപയാണ് വില. വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള ചപ്പലുകൾ ഈ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും