കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹജ്ജ് വിമാന സർവ്വീസുകൾ ഒക്ടോബർ ആറു മുതൽ

കോഴിക്കോട്:ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജിനായുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വിമാന സർവ്വീസ് ഒക്ടോബർ ആറു മുതൽ ആരംഭിക്കും.രാവിലെ 6:30ന് കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും