‘അസെന്‍ഡ് 2020’ നിക്ഷേപ സംഗമം; ഒപ്പ് വെച്ചത് 40,118 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ധാരണാപത്രം; വൻ വിജയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

നിക്ഷേപകർ കേരളത്തിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനും പ്രതീക്ഷയ്ക്കും ഒരുതരത്തിലുള്ള ഭംഗവും വരില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി.