ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പരിഭാഷയിലെ പിഴവ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നോട്ടീസ്

ഗവര്‍ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്‍റെ മലയാള പരിഭാഷയില്‍ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർക്കാർ നോട്ടീസ് നൽകി.നിയമവകുപ്പിലെ ആറ് അഡിഷണല്‍