രാജ്യത്ത് അവശ്യവസ്‌തുക്കളുടെ‌ വിലക്കയറ്റം 19 ശതമാനം കൂടി; കേരളത്തിൽ 10 പ്രധാന ഇനങ്ങൾക്ക്‌ 34 ശതമാനംവരെ വില കുറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട്

കേരളത്തിൽ അരിയുടെ വിലയിൽ ഒരിനത്തിനും അഞ്ചു ശതമാനത്തിനപ്പുറം വിലക്കയറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല.

റെയില്‍വേയുടെ പുതുക്കിയ മെനുവില്‍ കേരളാ വിഭവങ്ങള്‍ ഔട്ട്

റെയില്‍വെ ഭക്ഷണവില കുത്തനെ കൂട്ടിയ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. കൂടാതെ കേരളത്തിന്റെ മെനു പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ് പുതുക്കിയ മെനു റെയില്‍വേ