റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ നിന്നും കേരളത്തിന്റെ ഫ്ലോട്ട് ഒഴിവാക്കിയ നടപടി; ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ഫ്ലോട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ്‌ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ട ഫ്യൂഡൽ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നതിനാലാണ് ഗുരുപ്രതിമ അടങ്ങിയ നിശ്ചല ദൃശ്യത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറായത് ‌.