രോഗികളോടും ബന്ധുക്കളോടുമുള്ള പെരുമാറ്റം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പരിശീലന ക്ലാസ്

രോഗികളോടും ബന്ധുക്കളോടുമുള്ള പെരുമാറ്റം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ന്യൂസ്