ഗാന്ധിജിയെ അപമാനിച്ച ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ വെബ്സെെറ്റ് കേരള സെെബർ വാരിയേഴ്സ് തകർത്തു

ഹിന്ദു മഹാ സഭ മുർദ്ധാബാദ് എന്ന മുദ്രാവക്ക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് വെബ്സെെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്....