എന്‍പിആര്‍, എന്‍സിആര്‍ കേരളത്തില്‍ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനം

കേരളത്തില്‍ എന്‍സിആര്‍, എന്‍പിആര്‍ എന്നിവ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. പതിവ് സെന്‍സസ് നടപടികള്‍ മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കും. എന്‍പിആര്‍