വാര്‍ഡ് വിഭജനം ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കും,ഫെബ്രുവരി 28ന് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും: ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷണര്‍

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പൂര്‍ണസജ്ജമായെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ വി ഭാസ്‌കരന്‍. വാര്‍ഡ് വിഭജനം എത്രയും