ഈ വര്‍ഷം സംസ്ഥാനത്തെ വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി ഉത്പാദനം 19 ലക്ഷം ടണ്‍ കവിയുമെന്ന് കൃഷിവകുപ്പ്

വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി കഴിക്കാന്‍ കേരള ജനത മേലനങ്ങി പണിയെടുത്ത് തുടങ്ങി. വീടുകളി അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങള്‍ ഉഷാറായതോടെ ഈ വര്‍ഷം സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി

ഈ ഒാണത്തിനെങ്കിലും തമിഴ്‌നാടിനെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം പച്ചക്കറികള്‍ കൂട്ടി സദ്യയുണ്ണാനുള്ള ലക്ഷ്യം മുന്നില്‍കണ്ട് ഓണപച്ചക്കറി മുഴുവന്‍ കേരളത്തില്‍ വിളിയിക്കാനുമുള്ള ദൗത്യവുമായി കൃഷിവകുപ്പ്

സ്വന്തം പച്ചക്കറി സ്വന്തം മണ്ണില്‍ വിളയിക്കാന്‍ കേരളം ഇറങ്ങുന്നു. തമിഴ്‌നാടിനെ ആശ്രയിക്കാതെ ഈ ഓണത്തിനെങ്കിലും എല്ലാ പച്ചക്കറികളും കൂട്ടി മലയാളികള്‍ക്ക്