ഭൂമി പോലെ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങള്‍

ഭൂമിയിലേതു പോലെ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് കാണാന്‍ സാധ്യതയുള്ള കണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതായി നാസ അറിയിച്ചു. ഭൂമിയില്‍ നിന്നും 1,200 പ്രകാശ