വകുപ്പ് മാറ്റം: മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് തെറ്റു പറ്റിയിട്ടില്ല വയലാർ രവി

തിരുവനന്തപുരം:മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുമാറ്റം കെ പി സി സിയിൽ അറിയിക്കാതിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തെറ്റല്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വയലാർ രവി പറഞ്ഞു.അഞ്ചാം മന്ത്രി സഥാനം