ചെന്നീര്ക്കര കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് ഇന്ന് ശിലയിട്ടു.

പത്തനംതിട്ട:- ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന്‍ ചെന്നീര്‍ക്കര മുറിപ്പാറയില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ(22.02.14) പത്തുമണിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു. 3500 കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇവിടെ