ബിവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സംസ്ഥാനെത്ത ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കായി ഈമാസം 1 കോടിയിലധികം രൂപ നല്‍കി

കേരള സംസ്ഥാന ബിവറേജസ് കോര്‍പറേഷന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡീ അഡിക്ഷന്‍ സെന്ററുകള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ 26ന് 1.01 കോടി രൂപ