ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ കഴക്കൂട്ടത്ത്

ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ കഴക്കൂട്ടത്ത് ധർണ്ണ നടത്തി.30 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഹൈവേ വികസനം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സമരസമിതി നേതാക്കൾ