അഭീഷ്ട സിദ്ധിയ്ക്കായി കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണികെട്ടി കുമ്മനം: കൂട്ടത്തിൽ തുലാഭാരവും

എല്ലാ ദിവസവും പൊങ്കാല, മണികെട്ട്, തുലാഭാരം തുടങ്ങിയവക്കായി ആയിരങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്.