കസ്തൂരി രംഗന്‍: കരട് വിജ്ഞാപനം ഇന്ന്; നവംബര്‍ 13ലെ ഉത്തരവ് നിലനില്‍ക്കും

കസ്തൂരി രംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ കരടുവിജ്ഞാപനം ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതായി കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ നവംബര്‍ 13