മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്; പശ്ചിമഘട്ട ജനസംരക്ഷണസമിതിയുടെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു

ഓഫീസ് മമ്മോറാണ്ടത്തിനു ശേഷം രണേ്ടാ മൂന്നോ ദിവസത്തിനകം കരട് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഇതില്‍ കര്‍ഷകരുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള