പാക് അധീന കാശ്മീരില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം അലയടിക്കുന്നു

പാക് അധീന കാശ്മീരില്‍ മുസാഫറാബാദ്, ജില്‍ജിത്, കോട്‌ല എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ശക്തമായ പാക്കിസ്ഥാന്‍ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം അലയടിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം