കാശ്മീരിനേയും കേരളത്തേയും സമഭാവനയോടെ കാണണം; അധികാരത്തിന്റെ ഗര്‍വ്വ് ജനങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കില്ല: നരേന്ദ്ര മോദി

ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരാകാം. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിര്‍മ്മാതാക്കളാണ്.