ഇനി കാശിയിലും മധുരയിലും പള്ളികള്‍ അമ്പലങ്ങളാക്കി മാറ്റണം; പ്രസ്താവനയുമായി കര്‍ണാടക ബിജെപി മന്ത്രി

ബിജെപി നയിക്കുന്ന കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരില്‍ ഗ്രാമീണ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്കെഎസ് ഈശ്വരപ്പ.