കെ.എ.എസ് പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന്, പി.എസ്.സിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികൾ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കണം;ആരോപണവുമായി പി.ടി തോമസ് എം.എൽ.എ

കെ.എ.എസ് പരീക്ഷ ചോദ്യപോപ്പറിനെതിരെ ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പി.ടി തോമസ് എം.എൽ.എ കേരള പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പരീക്ഷയിലെ ആറു ചോദ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ

കെഎഎസ് പരീക്ഷ: ഫെബ്രുവരി 22-ന് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് അവധി

കേരള അഡ്‍മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ് (കെഎഎസ്) പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് ഫെബ്രുവരി 22-ന് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.