കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടു സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ മണ്ണെടുത്ത കുഴിയില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടു സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. തഴവ കടത്തൂര്‍ വെട്ടുവേലില്‍ തെക്കതില്‍ റജുഖാന്‍ (16), തഴവ