സൽമാൻ ഖാൻ നായകനാവുന്ന ചിത്രത്തിൽ കത്രീന കൈഫ് ഐറ്റം ഡാൻസിന് ഇല്ല

സൽമാൻ ഖാൻ നായകനാവുന്ന ചിത്രത്തിൽ മുൻ കാമുകി കത്രീന കൈഫ് ഐറ്റം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ