ജെനറൽ ബിക്രം സിങ് കാർഗിലിലെ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ആർമി ചീഫ് ജെനറൽ ബിക്രം സിങ് കാർഗിലിലെ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. 1999 കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ജീവത്യാഗം സംഭവിച്ച