മോചിതനാകാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ തടവുപുള്ളി ജയിൽചാടി

ശിക്ഷാ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ തടവുകാരൻ ജയിൽ ചാടി.ഇയാളെ തലശ്ശേരി റയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോലീസ്