കണ്ണന്‍ ദേവന്‍ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്കു ബോണസ് നല്‍കി

കണ്ണന്‍ ദേവന്‍ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്കു ബോണസ് നല്‍കി. എസ്റ്റേറ്റുകളിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അതത് എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസുകളിലാണ് ബോണസ് വിതരണം ചെയ്തത്. 8.33