വാടയില്‍മുക്ക് കായലില്‍ രൂക്ഷഗന്ധം; നാട്ടുകാര്‍ ഭീതിയില്‍

കണിയാപുരം വാടയില്‍മുക്ക് കായലില്‍ രണ്ടു ദിവസമായി തുടരുന്ന രൂക്ഷഗന്ധം നാട്ടുകാരെ പരിഭ്രാന്തിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏമതാ കെമിക്കല്‍ വസ്തു വെള്ളത്തില്‍ കലര്‍ന്നമാതിരിയുള്ള ഗന്ധമാണ്