ജൂൺ 30 വരെ വിദേശത്തു നിന്നും ആരേയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പാടില്ല: കാണിപ്പയ്യൂർ

ഈ വരുന്ന മെയ് നാലിന് രാജ്യത്ത് ലോക് ഡൗൺ അവസാനിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം ജൂൺ 30 വരെ വിദേശത്തേക്കുള്ള ഗമനാഗമനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും