കൊറോണ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ച മരുന്ന് 52 വർഷം മുൻപ് തന്നെ കേരളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്

മലേറിയ ആദ്യമായി നിർമാർജനം ചെയ്ത ബഹുമതി കേരളത്തിനു അന്ന് കിട്ടാൻ കാരണം ആയതും ഈ ഗുളികയുടെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉള്ള