കക്ഷികളുടെ വേദന സ്വന്തം വേദനയായി കാണണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കമാല്‍ പാഷ

വക്കീല്‍ ഫീസ് തരാന്‍ കഴിവില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കക്ഷികളുടെ വേദന സ്വന്തം വേദനയായി കാണണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബി. കമാല്‍പാഷ. പണമുള്ളവരില്‍ നിന്നും