രാജ്യത്തെ വ്യവസായികളുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ടെലി കോഫറന്‍സില്‍ ടി എസ് കല്യാണരാമനും

വ്യവസായ ലോകത്തിന്റെ ആശങ്കകള്‍ അറിയുതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ പ്രധാന വ്യവസായികളുമായി നടത്തിയ ടെലി കോഫറന്‍സില്‍ കല്യാ ജൂവലേഴ്‌സ്