കണിയാപുരത്ത് ടെക്സ്റ്റയിൽസ് ഷോപ്പിൽ വൻ കവർച്ച

തിരുവനന്തപുരം:കണിയാപുരത്ത് കല്യാൺ ഫേബ്രിക്സ് എന്ന ടെക്സ്റ്റയിസ് ഷോപ്പിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ വൻ കവർച്ച നടന്നു.കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറകു വശത്തെ എമർജൻസി വാതിൽ