കേന്ദ്രമന്ത്രി കല്‍രാജ് മിശ്ര രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും

രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് കേന്ദ്ര ചെറുകിട വ്യവസായ മന്ത്രി കല്‍രാജ് മിശ്ര ശനിയാഴ്ച കേരളത്തില്‍ എത്തും. കയര്‍ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍