അറിയണം, മലബാർ ഗോൾഡ് കമ്പനിയുടെ കച്ചവടപ്പിടിയിൽ നിന്നും സ്വന്തം നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ അവർ 2000 ദിവസങ്ങളായി തെരുവിലാണ്

കേന്ദ്രഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഭക്ഷ്യസംസ്‌കരണ ഫാക്ടറികളുടെ അടുത്ത് പുക, പൊടിപടലങ്ങല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ പുറത്തുവിടുന്ന സംരംഭങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവരുതെന്ന നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കേ റെഡ്