മെയ് 16 വരെ കേദാര്‍നാഥിലേക്കുള്ള തീര്‍ത്ഥാടനം നിര്‍ത്തിവെച്ചു

കാലാവസ്ഥ മോശമായതിനെ മെയ് 16 വരെ കേദാര്‍നാഥിലേക്കുള്ള തീര്‍ത്ഥാടനംനിര്‍ത്തിവെച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും തീര്‍ത്ഥാടനം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെയാണ് മെയ് 16 വരെ