കഴിഞ്ഞദിവസം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ജോലിക്കെത്തി ഒപ്പിട്ടശേഷം പണിമുടക്കിന്റെ പേരില്‍ മുങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ച ജീവനക്കാരെ നാട്ടുകാരും ട്രേഡ് യൂണിയന്‍കാരും ചേര്‍ന്ന് തടഞ്ഞുവെച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു

കഴിഞ്ഞദിവസം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ജോലിക്കെത്തി ഒപ്പിട്ടശേഷം പണിമുടക്കിന്റെ പേരില്‍ മുങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ച ജീവനക്കാരെ നാട്ടുകാരും ട്രേഡ് യൂണിയന്‍കാരും ചേര്‍ന്ന് തടഞ്ഞുവെച്ച്